تبلیغات
تحقیق و مقالات روانشناسی
تحقیق و مقالات روانشناسی
شنبه 13 خرداد 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
مقاله تهاجم فرهنگی  شامل 42 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله  های جامع و کامل در مورد   تهاجم فرهنگی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

درطول تاریخ نشاط وسرور لازمه حیاط ودلمردگی وکسالت متوقف کننده استعدادهای انسان است درفضایی که انسانهافرصت تحرک وتکاپومی یابندبه تفریح وسرگرمی می پردازند وآنانکه چنین مجالی رانمی یابندگرفتار کابوس افسردگی می شوندوچه بسا این مشکلات رابه دیگران سرایت دهند .آری زندگی برای بازی نیست اما بازی از ضرورتهای زندگی است وافراد باید میدانی برای تفریح وبازی بیابندوروحیه ی مشارکت وهمکاری وتعاون درآنها بارورشود.اگر چه تابستان فرصت شکوهمندی است تامسؤلان ومدیران بابرنامه ریزی مدون جامعه ی جوان ونوجوان رابه سمت وسوی الهی هدایت نمایند .این فرصتهای مناسب بستری است تا جامه ی جوان ماشاخصهای دین محوری وخود باوری را در خویشتن پرورش دهندلذاچنانچه این فرصت رامغتنم ندانیم خسارتهای جبران ناپذیری رادربرخواهدد اشت .هیچ چیزتوجیه وبهانه ی این قصوروکوتاهی نیست زیرا درکشورماهمه چیزداریم هم فضا وهم امکانات اگرچشم اندازی به مواهب طبیعی؛اردوگاهها؛وآثارتاریخی ،کوهها؛وآبشارها؛و جنگلهاوشهرها؛واماکن مقدس د اشته باشیم واگربادلسوزی وجدیت برای این مملکت دل بسوزانیم راه هرگونه بهانه بسته میشود.اگردرتابستان شرایطی میسور گرددکه هردانش آموزی نهالی بنشاندحدود ۱۷میلیون درخت به فرداطراوت می بخشند.هنوزمشکل ما ،تک محوری آموزش وپرورش است باید این اندیشه ی باطل فروریزد،باید همه ی بخشهای جامعه؛مؤسسات ونهادهاحداقل درایام فراغت (تابستان)بویژه احساس مدرسه بودن داشته باشندوخودراجزء خوانواده ی بزرگ آموزش وپرورش بدانند وتربیت؛مسؤلیت همگانی تلقی گردد آنگاه حجم سنگین مشکلات تربیتی حل خواهدشددرغیراین صورت دشمنان برای فرزندان مابرنامه دارندآنهم ازنوع مهلک ومسموم کننده.آنگاه که شراری درخانه ای حادث شود؛وقتی دزدانی درشرف سرقت هستندبرخیزیدوبشتابید که خطردریک قدمی خانه ی ماست.نسل جوان که سرمایه ی هرمملکت است بیش از همه درمعرض تهاجم است؛تهاجمی که رهبرانقلاب ازآن به شبیخون فرهنگی یاد می کنندومن آن راجنگ سردوبمب بی صدا می نامم.طرفنددشمنان طوفان بیرحمی است که این گلهای بانشاط راازریشه تهدید می کند.ای کاش درشهرهای ماشورایی برای اوقات فراقت بچه هاورهایی ازگرداب تهاجم فرهنگی تشکیل گردد؛تاجوانان وکسانیکه ازبیکاری به موادمخدرروی می آورندوآنانکه اوقات خودراصرف بزهکاری وتماشای فیلمهای مبتذل ماهواره می نمایندبه جهت صحیح رهنمون گردند. انشاء الله (نویسنده )

تعریفی ازتهاجم فرهنگی:

اگرتهاجم فرهنگی راتعریف نماییم بایدگفت که هرملت  دارای فرهنگ وآداب وسنن مربوط به خویش است که ازسوی ملت وکشوری مورد تهدیدوهجوم قرارمی گیرد.

تهاجم فرهنگی درغفلت ماجان می گیردودرسستی وبیتفاوتی ،ریشه می دواندودرتفرقه ی ، ماجمع می شود؛امیداست که باافق واندیشه ی هوشیارانه این سرطان مزمن راکه محصول آن بی عفتی؛سرقت؛اعتیاد؛ولگردی وسلب امنیت ازمردم است روزی ریشه کن شود.

قربانیان این تهاجم :

 اولین گروهی که درزیر حملات این تهاجم فانی می شوندقشرجوان ونوجوان است.با توجه به اینکه فعالترین قشرجامعه درمعرض حملات وآماج آن قراردارد اما دشمن همواره می کوشد ،با تسخیرافکارواذهان آنهاایشان رابه امورمادی سرگرم نمایدوبا تزریق فرهنگ فاسدخویش آنانرانسبت به سرنوشت جامعه بی تفاوت نمایندوبه عنوان مهره های ضعیف النفس وسرسپرده دراختیار بگیرند.امام خمینی (ره)فرمودند: ((مجلات آن روز ومدارس ورادیوتلویزیون همه دریک مطلب شریک ومبلغ شرق وغرب بودند.ومانع می شدند که جوانان رشد واستقلال فکری پیداکنند.))

باسرگرم شدن جوانان به امور پیش پاافتاده وظاهری چون مدلباس آرایش سروصورت وتغریق درامورنفسانی وشهوانی دیگرمجالی برای کسب علم وتحقیق وپژوهش ورشدتعالی روحی ومعنوی باقی نمی ماندوسرنوشت فردای کشوروانقلاب به دست مشتی افراد بی اراده ونالایق رقم خواهدخورد.امام خمینی( ره) دروصیت نامه خویش به این نقشه های شیطانی اینگونه اشاره فرموده:((نقشه آنست که جوانان رااز فرهنگ وارزشهای خودی منحرف کنند وبه سوی غرب وشرق بکشانند.))

رهبر انقلاب فرمودند((اگر جوان جبهه رفته ی مارامحاصره کردندابتدایک ویدؤبه اودادندوبه وسیله ی تماشای فیلمهای جنسی ضمن طغیان شهوت نفسانی، اورابه چندمجلس کشاندندآنگاه وظیفه ی ماچیست؟ما روز وشبی نیست که خبرهای اینجنانی را نشنویم چه کسی غیراز دشمن این کارهارا می کند؟جوانان اینگونه ایمان خویش را ازدست می دهند.دراوایل این جوان شاید گریه هم بکند؛اما به تدریج اورا ازراه به درمی برند؛دشمنان بچه های مدرسه ای مارادرمدارس دبیرستان وراهنمایی فاسد می کنند؛یک نفر کافی است تاعکس های مبتذل ومواد مخدررابه داخل مدارس ببرد وپخش کند.))۱

ای پدران ومادران؛ای مربیان ومعلمان؛وای دست اندرکاران فرهنگی وتربیتی کشوربه هوش باشید وقبل ازآنکه آرزوی استعمارگران تحقق یابدوقبل ازآنکه نسل جوان ازدست برودوجامعه دین ودینداری عزت وشرف را ازتن بکندچاره ای بیندیشیدکه دشمن درخانه ی شما نفوذکرده وسخت درکمین است.آری یکی ازراههای تهاجم فرهنگی این است که سعی کنندجوانهای مؤمن راازپای بندیهای متعصبانه به ایمان که همان چیزی است که یک تمدن را نگه می داردمنصرف کنندهمان کاری که درقرنهای گذشته دراندلس کردند.۲

خطرات این تهاجم: باتوجه به ویژگیهاوخصوصیاتی که ذکرشان گذشت تاحدزیادی مشخص می کندکه این تهاجم چه میزان خطرناک وویرانگر خواهدبودزیراحمله ی  نظامی صلابت ومقاومت ملت را(ملی یادینی) برمی انگیزدوبه عکس العمل وامیدارد اماتوطعه ی اخلاقی وفرهنگی انسانهاراتدریجاازدرون می پوساندوبدون اینکه خودمتوجه باشندبه اضمحلال ونابودی می کشاند وچه بساآنهارا به سربازان دشمن بدل کند.وضعیت اسفناک برخی جوانان که دردوران جنگ تحمیلی علیه تهاجم نظامی دشمن جنگیدندواکنون درمنجلاب فسادوبی بندوباری درمیان سایرین ،خودگواه این مدعا است.به هرحال امروزه جنگ فرهنگی(جنگ سرد )ازهجوم نظامی مهمتروخطرناکتراست درجنگ دوم جهانی آیزنهاوراعلام کرده بود((بزرگترین جنگی که درپیش داریم جنگی است برای تسخیراذهان انسانها.))


جهت دانلود متن کامل مقاله تهاجم فرهنگی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله تهاجم فرهنگی، دانلود مقاله تهاجم فرهنگی، مقاله در مورد تهاجم فرهنگی، تحقیق تهاجم فرهنگی، تحقیق در مورد تهاجم فرهنگی،
لینک های مرتبط :

شنبه 13 خرداد 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
مقاله زن و جهانی شدن  شامل 31 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله  های جامع و کامل در مورد  زن و جهانی شدن  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

درآمد مقاله:

شناخت دنیای پیرامون و مسایلی که از لحاظ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در اطرافمان می گذرد نیازی است که  نمی شود بدون تعمق و تفکرازآن صرف نظر کرد. چرا که بدون درک درستی ازآن زندگی بشربه مخاطره می افتد .

از جمله مسائلی که در دهه های پایانی قرن بیستم در محافل روشنفکری خود را نشان داده و تضارب افکار پیرامون آن بسیار زیاد است و توانست در زمانی کوتاه توجه اندیشمندان جهان را به سوی خود جلب کند اصطلاح « جهانی شدن » است .

 جهانی شدن نه تنها به شاخصه عصر ما تبدیل شده بلکه به نظر می رسد که در سرنوشت ما نیز نقشی تعیین کننده دارد . بی تردید پیشرفت تکنولوژی و ظهور تجارت پیشرفته ، پیوند میان جوامع مختلف جهان را افزایش داده و امکان انتقال سریع مردم و اطلاعات را فراهم آورده است . این مقوله در زمان ما مفهوم خاصی پیدا کرده که تا خاستگاه آن و ماهیت نظامهای فکری و فلسفی و اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مدعیان آن شناخته نشود نمی توان درباره آن موضع درستی اتخاذ نمود و چنین شناختی مستلزم آن است اولاً با مفهوم و واژه این پدیده و همین طور با غرب و نظامهای حاکم بر آن بخصوص نظام سرمایه داری به خوبی آشنا شویم و چنین شناختی میسر  نمی شود مگر آنکه نظامهای فکری و فلسفی خاصی که زمینه ساز مقوله جهانی شدن هستند را مورد مطالعه قرار دهیم .

بویژه ارتباط مستقیم این پدیده با توسعه انسانی و تاثیرات متفاوتی که بر عدالت جنسیتی داشته است که به گفته بعضی متفکران جهانی۲ شدن اثرات مختلفی داشته که جهت مثبت آن این است که سرمایه داری جهانی فرصتهای زنان را برای اشتغال افزایش داده و حکومت جهانی برای ارتقاء جایگاه زنان ابتکارهای قانونی و سازمانی ارائه داده اند و جامعه مدنی جهانی امکانات بیشتری را برای عدالت جنسی بسیج کرده است و از جنبه منفی قشربندی نادرست دسترسی زنان به بسیاری از فضاهای جهانی را محدود کرده و بیشتر زنان در اقتصاد جهانی شرایط نامطلوب دارند و هزینه های بازسازی اقتصادی جهانی نولیبرالی به طور نامتناسبی بر زنان تحمیل شده است .

که از این نگاه جهانی شدن هم ره آورد مثبت و هم منفی برای زنان داشته است . بویژه اثرات حقوقی و فرهنگی پدیده جهانی شدن بر جنبشهای زنان در جهان و تحت الشعاع قرارگرفتن آنان در این طیف مستلزم بحثهای طولانی است و به علت وقوع این تغییرات و تحولات گسترده و ژرف در جهان و اهمیت و جایگاه موضوع جهانی شدن نمی توان از کنار این قضیه راحت گذشت و آن را نا دیده گرفت بخصوص اینکه دراین عرصه زنان نقش بسزائی دارند چرا که نیمی از جهان را زنان تشکیل می دهند و نیمی دیگر در دامن زنان پرورش می یابند پس می توان با بررسی این پدیده و تبیین نقش والای زنان و موقعیت آنان زمینه و بستر ظهور حکومت جهانی مهدی (عجل الله فرجه) را فراهم کرد.چرا که شیعه با ارائه نظریه حکومت جهانی مهدی (عجل الله فرجه) در طول قرنها و سالهای متمادی ، داعیه دار اصلی جهان شمولی در عرصه های فرهنگی ، سیاسی … بوده است . با توجه به این نکات نگارنده این مقاله درصدد است تا بعد از تبیین پدیده جهانی شدن و نگاهی اجمالی به ابعاد مختلف این امر به ارتباط آن به مسئله زنان و اثرات مثبت و منفی آن بپردازد و تأثیر آن را در ساختار فرهنگی ، سیاسی کشور های جهان را بررسی نماید و بر اساس روند تحولات گذشته با عنایت خداوند چشم اندازی از آینده را تبیین نماید تا پلی برای فهم و درک نیاز به حکومت جهانی مهدوی زده شود . زیرا وضعیت کنونی جهان با ضعف ها و قوت ها ، نقاط مثبت و منفی ، نظریه ها و آرمان ها ، خواسته ها و نیازها … بهترین و روشن ترین دلیل و برهان بر اثبات ضرورت حکومت جهانی مهدوی و نیاز به آن است.

عنوان مقاله : زن و جهانی شدن

هدف مقاله : تحلیلی بر مباحث و حقوق زنان در عرصه جهانی و تبیین موقعیت زن در عصر انتظار

محورهای اصلی مقاله : جهانی شدن ، جهانی سازی، حقوق زن ، فرهنگ و حقوق جهانی زنان چالشها و ره آوردها

واژه ها و تعاریف

واژه جهانی شدن در سالهای بعد از دهه ۱۹۸۰ پا به عرصه گفتمان های اجتماعی گذاشت و در مدت کوتاهی جزء فراگفتمان های عصر قرار گرفت و خود را در صدر مباحث سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جای داد . اما از آنجا که نسبت به شناخت این پدیده و تعریف آن هنوز وحدت نظری وجود ندارد و از طرفی در تمامی حوزه های سیاست، فرهنگ … روندهای متضادی مشاهده  می شود، دست یافتن به تعریفی جامع با مشکل روبرواست.۳

بازگشت کلمه جهانی شدن ۴ به کلمه انگلیسی گلوبال است که در بعضی فرهنگها به معنی یکجایی آمده است ۵ و در جائی دیگر از آن تعبیر به پوشش دادن همه جهان شده است۶ .

البته کاربرد اصطلاح جهانی شدن برمی گردد به دو کتابی که در سال ۱۹۷۰ م . انتشار یافت . کتاب نخست « جنگ و صلح در دهکده جهانی » تالیف مارشال مک لوهان و کتاب دوم نوشته برژینسکی ، مسئول سابق شورای امنیت ملی امریکا در دوران ریاست جمهوری ریگان بود . که مباحث کتاب نخست بر نقش پیشرفت وسایل ارتباط در تبدیل دنیا به دهکده واحد جهانی متمرکز بود در حالی که بحث اصلی کتاب دوم درباره نقشی بود که امریکا می بایست برای رهبری جهان و ارائه نمونه جامع مدرنیسم به عهده می گرفت . ۷

یکی از برداشتهای رایج استنباط  جهانی شدن به معنای بین المللی شدن است . از این دیدگاه واژه جهانی برای روابط برون مرزی است . از این نظر پل هرست و گراهام تامپسون جهانی شدن را جریان یافتن گسترده رو به رشد تجارت و به کار انداختن سرمایه در میان کشورها تعریف می کنند.۸

شواهد این نوع از جهانی شدن را می توان در شتاب فزاینده ارتباطات و رسانه ها و انتقال پیامها و اندیشه ها در میان کشورها دانست که بیشتر حول محور اقتصاد جهانی شکل می گیرد .

در معنای دیگر۹ جهانی شدن را به معنای آزاد سازی می آورند۱۰. که در این جا جهانی شدن به فرایند برداشته شدن محدودیتهایی اطلاق می شود که دولتها در فعالیتهای میان کشورها برقرارمی کنند و هدف آن بوجود آوردن اقتصاد جهانی آزاد است .۱۱

با یک نگرش دیگر جهانی شدن  به معنای جهان گستری است در واقع وقتی الیور رایزر و ب. دیویس در دهه ۱۹۴۰ فعل جهانی کردن را اختراع کردن آن را به معنای عمومی کردن و ادغام فرهنگهای روی زمین در یک نگاه انسان گرایانه پیش بینی کردند. در این کاربرد واژه جهانی به معنای سراسر دنیا و جهانی شدن یعنی فرایند انتشار تجربیات و هدفهای گوناگون در دنیاست .

جهت دانلود متن کامل مقاله زن و جهانی شدن کلیک نماییدنوع مطلب :
برچسب ها : مقاله زن و جهانی شدن، دانلود مقاله زن و جهانی شدن، مقاله در مورد زن و جهانی شدن، تحقیق زن و جهانی شدن، تحقیق در مورد زن و جهانی شدن،
لینک های مرتبط :

تحقیق افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی شامل   61 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

هر سازمان مجموعه ای از عوامل انسانی ، ساختاری ، فنی ، تکنولوژی ، فرهنگی و سایر عناصر محیطی است که جهت تحقق هدفهای از پیش تعیین شده بصورت مشترک در تلاش و تعامل هستند. رشد سازمان و تداوم آن ، ارتباط نزدیکی با نیازها و خواسته های انسانی و چگونگی برآورده شدن آنها دارد . از وظایف مدیر است که ازمیان نیروهای انسانی ، گروهی توانا بسازد ، کارکنانی که بتوانند تصمیم بگیرند، راه حلهای تازه برای مسایل پیدا کنند، خلاقیت داشته باشند و در مقابل کار مسئول باشند.

پیشرفتهای روزافزون جوامع امروزی مرزهای سازمانی را برداشته و نوآوریها و خلاقیتها دیگر از بالا به پایین دیکته نمی شوند بلکه با طراحی ساختارهای نوین بر پایه همکاری و اشتراک، مشارکت به عنوان رایج ترین موضوع و لازمه کار با گروههای انسانی مطرح گردیده است.

با ورود به عرصه مدیریت نوین شاهد این واقعیت هستیم که تکنولوژی همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده است و نظام تعلیم و تربیت نیز از این امر مستثنی نمی باشد. نظام آموزشی کنونی تنها بر پایه تئوریات و نظریاتی است که دانش آموز با تلاش متعلم و پشتکار خویش آنها را خوب به اذهان می سپارد ولی آنگاه که پای عمل به میان می آید تربیتی صورت نگرفته و مهارتی کسب نشده است و از آنجایی که قالب بسیاری از کتابهای درسی و سایر مواد آموزشی با روشهای سنتی انجام پذیرفته سیستم آموزش و پرورش تا حصول نتایج، آرمان و اهداف مورد انتظار فاصله بسیار دارد . که این خود همانند دیگر سازمانهای سنتی مستلزم تغییرات سازمانی  اساسی و بنیادینی است که با برنامه ریزی، شناخت و آگاهی همراه باشد.

نیروی انسانی به عنوان محور تحول و عنصر اساسی هر سازمان که خود متأثر از اطلاعات و ارتباطات می باشد عمل می کند، اندیشه توانمند کردن، برانگیختن و مشارکت همه بیش از پیش محسوس تر می شود و به عنوان سه عامل اساسی ارتقاء بهروری کارکنان تاثیر قابل ملاحظه ای در تفکر و اندیشه مدیران خواهد داشت.

مراکز آموزشی خلاق

هر نوع کاری به سازماندهی و سیاستهای خاص احتیاج دارد .نظام تعلیم و تربیت یک کار ویژه به حساب می آید و نگاه به آموزش و پرورش برای دستیابی به سطح بالای اثر بخشی و کارآمدی و باروری نیروی انسانی می بایست با آگاهی از میزان خلاقیت و تقویت آن بدنبال تعالی مراکز آموزشی از حالت سنتی به مراکزی با عملکرد عالی صورت گیرد به گونه ای که در آن بهبود مستمر یادگیری توسط همگان اجرا شده و به عنوان یک فرهنگ در بین دانش آموزان در آید و آنچه که در تفکر یک سازمان بایستی گنجانده شود آینده سازی و فراهم آوری شرایط آن است با این اندیشه که به بهبود و تغییر به عنوان یک برنامه درازمدت و مستمر بهره وری پرداخته شود.

در نظامهای آموزشی تاکید عمده بر پرورش خلاقیت دانش آموز ان است و معیار اساسی موفقیت این نظامها نیز در این است که چقدر افراد با فکر و خلاق تربیت می کنند و به تعبیری دیگر معلم خوب را کسی می دانند که تفکر و چگونگی استفاده از اطلاعات را به دانش آموزان یاد دهد و آنان را خلاق بار آورد. خلاقیت و نوآوری امری است که وجود آن دائما در هر سازمانی احساس می شود. در واقع وجود محققان تعلیم دیده، توانا، باانگیزه و همچنین آزمایشگاههای تخصصی مجهز لازمه پیشرفت، نوآوری و خلاقیت می باشند.

خلاقیت را به کارگیری تواناییهای ذهنی برای انجام یک فکر یا مفهوم جدید دانسته اند که از مسایل کوچک برای انجام یک کار خاص شروع می شود و قبل از اینکه حاکی از نبوغ باشد حاصل انجام کار است. بنابراین در راستای به کارگیری فنون پرورش خلاقیت، بایستی ابتدا از بارش افکار ( طوفان مغزی) به عنوان بهترین ابزار استفاده کرد که در این راستا توجه به این مطلب که  هیچ انتقادی نباید بر هیچ نظریه ای صورت پذیرد، برای دستیابی به حداکثر نظرات تلاش گردد. حتی نظرات تکراری نیز یادداشت شود و در عین حال  زمان  مطلوب اجرا می بایست کوتاه باشد.

در مراکز آموزشی با فرهنگ خلاقیت پذیری، ارتباطات مدیر با کارکنان و دانش آموزان دوطرفه و متقابل خواهد بود، ایده های نو قابل قبول و از فرهنگ سؤال پرسیدن حمایت می شود، در این مراکز از توانمندیهای تمام کارکنان  استفاده شده و افراد بصورت خود انگیخته تلاش می کنند و در نهایت بطور مستمر نیازهای مشتریان توسط مرکز آموزشی پیش بینی شده و مشتریان با خود انگیختگی به این مراکز روی می آورند .


جهت دانلود متن کامل تحقیق افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی، دانلود تحقیق افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی، مقاله افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی، تحقیق در مورد افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی، مقاله در مورد افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی،
لینک های مرتبط :

مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی شامل   55 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه :

امور درسی یکی از مهمترین فعالیتهاست که اهمیت زیادی در سایر جنبه‌های زندگی دارد. بر این اساس انجام این فعالیت مهم به نحو احسن بطوری که نتایج خوب و عالی در بر داشته باشد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. هیچ کاری بدون برنامه ریزی فعالیتی کامل نخواهد بود. بویژه مسائل درسی و تحصیلی بیشتری دارند، مدت زمان در آنها مهم است . از آنجاییکه دانش‌آموزان امروز ، مسئولین، صاحب‌نظران و متخصصان فردای جامعه اسلامی کشورمان می‌باشند و با توجه به گستردگی علم، تکنولوژی و تحولات روزافزون فرهنگی، اجتماعی در جهان امروز کسب اصول مدیریت و آموزش و آشنایی با شیوه‌های برنامه‌ریزی تحصیلی، شغلی، زندگی و… یک امر لازم و ضروری برای دانش‌آموزان می باشد .  زمینه‌سازی برای شناخت شیوه‌های برنامه‌ریزی و پی بردن به اهمیت آن در کاربردی کردن در آینده و زندگی براساس نظریه‌ها و یافته‌های علمی در مدیریت واداره جامعه یک ضرورت برای دانش‌آموزان و آینده‌سازان کشور می‌باشد. لذا میتوان گفت که برنامه ریزی، فرآیندی برای رسیدن به اهداف است. بسته به فعالیتها، هر برنامه می تواند که بلند مدت، میان مدت یا کوتاه مدت باشد. برای مدیرانی که در جستجوی حمایت‌های بیرونی هستند، برنامه ریزی، مهمترین و کلیدی‌ترین سند برای رشد است.برنامه ریزی می تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصتهای پنهان بازی کند. برنامه ریزی به پیش بینی آینده و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمک می کند. آن پلی است بین آنجایی که هستیم و آنجایی که می خواهیم برویم. برنامه ریزی به آینده می نگرد.

کارکردهای برنامه ریزی و مدیریت :

برنامه‌ریزی فرآیند مهم و اساسی‌ای است که در نیل به اهداف ضرورت تام دارد. هنری فایول نخستین صاحب‌نظری است که مدیریت را به وظایف پنج‌گانه زیر تفکیک کرده است؛

۱) برنامه‌ریزی planning

۲) سازماندهی organizing

۳) فرماندهی commanding

۴) هماهنگی coordinating

۵) کنترل (نظارت)controlling

برنامه‌ریزی یعنی پیش‌بینی و پیش‌نگری و تدارک وسایل و امکانات مادی و منابع نیروی انسانی برای آینده یکی از اولین و مهمترین اصول مدیریت تلقی می‌شود. به عبارتی دیگر مدیریت دارای دو کارکرد تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم می‌باشد که تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی محسوب می‌شود.

البته علاوه بر اولویت برنامه‌ریزی اصول پنج‌گانه با یکدیگر رابطه متقابل دارند.  امروزه صاحب‌نظران علم مدیریت، برنامه‌ریزی (تصمیم‌گیری) را با مدیریت مترادف دانسته و آن را قلب تپنده سازمان تلقی می‌کنند.

برنامه‌ریزی چیست ؟

برنامه‌ریزی فرآیند تصمیم‌گیری و پیش‌بینی درباره کار و فعالیت در آینده است. به عبارتی برنامه‌ریزی فراگرد تعیین و تعریف هدفها، تدارک امکانات و منابع مادی و انسانی برای تحقق اهداف سازمان است. برنامه‌ریزی شامل ۴ مرحله زیر می‌باشد؛

۱) هدف گذاری: تعیین هدفها و اولویت آنها

۲) پیش‌بینی:‌ بررسی و پیش‌نگری منابع و امکانات برای تحقق اهداف

۳) بودجه‌بندی: تشخیص فعالیت‌ها و اقداماتی که با استفاده از منابع و امکانات صورت خواهد گرفت.

۴) تعیین خط مشی‌‌ها، روشها و ملاک‌های عملیات

اهمیت و فواید آموزش برنامه‌ریزی به دانش‌آموزان:

برنامه‌ریزی همان‌گونه که در علم مدیریت در درجه اول اهمیت قرار دارد آموزش آن برای دانش‌آموزان نیز نقش حیاتی و موثر در زندگی آتی آنان دارد. چون دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی از وقت وانرژی خود به نحو مطلوب استفاده می‌کنند و ازبلاتکلیفی خارج می‌شوند. فواید دیگر برنامه‌ریزی عبارتند از:

۱) جهت‌دهی به تحصیل و کار دانش‌آموزان

۲) توجه بیشتر به اهداف کوتاه و بلندمدت

۳) پرهیز از فعالیت‌های تکراری و بی‌ثمر

۴) ایجاد هماهنگی بین خانه و مدرسه

۵) ایجاد انگیزه برای تحصیل

۶) ایجاد و تقویت روحیه نظم و انضباط

۷) انجام به موقع تکالیف

۸) کنترل جدی اولیا بر فرزندان خود در امور تحصیل و فراغت

۹) ایجاد و تقویت روحیه کمال‌طلبی

۱۰) ایجاد و تقویت روحیه رقابت سالم در بین دانش‌آموزان

۱۱) نظارت و ارزشیابی میزان پیشرفت تحصیل


جهت دانلود متن کامل مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی، دانلود مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی، مقاله در مورد اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی، تحقیق اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی، تحقیق در مورد اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد امید به زندگی اشنایدر بوده دارای 2 صفحه می باشد

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

هدف: ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد

 شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای بوده که در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم گزینه
۵ ۴ ۳ ۲ ۱ امتیاز

اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات شماره ۳، ۷ و ۱۱ معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم گزینه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ امتیاز

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم محاسبه نمائید. امتیازات بالاتر ، نشان دهنده امید به زندگی بیشتر در فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی

روایی و پایایی این پرسشنامه توسط استادان رشته مدیریت و مطالعه آزمایشی دانشگاه مشهد و تربیت معلم مورد بررسی و تایید قرار گرفته است (کریمیان، ۱۳۹۱). برایانت و ونگروس (۲۰۰۱ ) همسانی درونی کل آزمون را ۰۷۹۱ تا ۰۷۱۱ بدست آورده اند .


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر، دانلود پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر، دنلود پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر، فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
پاورپوینت تأثیر ادیان بر هنر چین شامل 20 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد تأثیر ادیان بر هنر چین  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

چکیده

رابطه ی دین و هنر

دین، از جهت ماهیت درونی و باطنی، حقیقتی آرمانی و متعالی است که ذاتا مطلوب بشر است و هر انسانی، بالطبع در آرزوی دستیابی به آن است. این حقیقت که – به «کمال مطلق» تعبیر شده است-، بر تمام زندگی انسانی که در جستجوی کمال است، تأثیر می گذارد و او را در یک نظام عقیدتی و رفتاری که مجموعه ای از هست ها و نیست ها و بایدها و نبایدها و بهترین ابزار و راه برای دست یافتن به آن کمال مطلق است، قرار می دهد.(۲)

امروزه، هم تأثیرات ادیان الهی و هم غیر الهی در هنر، مورد بحث قرار می گیرد؛ چرا که از دیدگاه پژوهشگران معاصر، دین، مجموعه ای از اصول ثابت، احساسات و حرکات جمعی است که فرد را عمیقا تحت تأثیر قرار می دهند و در کارهای روزمره ی او، مخصوصا خلق اثر هنری، جلوه گر می شوند.(۳)

شافتس بری (Shafts Bury) در تعریف هنر و زیبایی شناسی آن می گوید: «زیبایی، فقط به وسیله ی روح، شناخته می شود و خداوند، زیبای اصلی است».(۴) فیخته (Fikhteh)، به نوعی، حرف او را تأیید نموده، می گوید: «هنر، ظهور و بروز روح زیباست و مقصدش تعلیم و تربیت. مقصود از هنر، تربیت متوازن سراسر وجود انسان است».(۵) اما هگل (Hegel)، هنر را «تحقق همانندی تصور زیبایی با حقیقت زیبایی» می داند که «در کنار دین و فلسفه، راهی برای درک و بیان عمیق ترین مسائل انسانی و عالی ترین حقایق روح است.»(۶) در این میان، لئو تولستوی، در تعریفی زیبا از هنر می گوید: «برای این که هنر را دقیقا تعریف کنیم، پیش از همه، لازم است که به آن، همچون یک وسیله ی کسب لذت ننگریم؛ بلکه هنر را یکی از ملزومات حیات بشری بشناسیم».(۷) پیداست که همه ی این تعاریف، تعریف «هنر متعهد به آسمان» یا «هنر متعالی» است.

با مد نظر قرار دادن تعاریف بالا، می توان هنر را «شکلی نو و دل پذیر و نمودی پرجاذبه از حقیقتی اصیل و ماهیتی آرمانی» دانست که ریشه در فطرت پاک انسان دارد و او را از «آنچه هست» به سوی «آنچه باید باشد»، راهنمایی می کند. به عبارتی، می توان چنین نتیجه گرفت که هنر متعالی، مانند دین، سعی دارد تا با توجه دادن انسان به فطرت پاک و الهی خود، همان اهداف دین (یعنی تقویت و تصحیح رابطه ی انسان با: خدا، خود، همنوعان و جهان هستی) را محقق سازد.

هنر دینی و هنر غیردینی

آیا تقسیم پذیری هنر، به دینی و غیردینی (غیر متعهد به دین) درست است؟ یا این که اصلا این نوع تقسیم بندی، وجود خارجی ندارد؟ نظرات در این باره مختلف اند. عده ای معتقدند که دین، هنر را محدود کرده و به نوعی آن را در خود، حل نموده است. در عین حال، گروهی دیگر، نظر بر این دارند که هنر را هنگامی می توان هنر نامید که در راه دین، قدم بردارد و تلاش کند تا انسان به هدف دین – که همان رشد و تعالی انسان است-، نزدیک شود. از این دیدگاه، هنر، یک ابزار است و هر هنری که از جنسی جز این باشد، جادو و تزویر و شعبده است.(۸)

تیتوس بورکهات (Titus Burkhart)، فریتیوف شووان (Frithjof Schuon) و ارسطو، شخصیت های برجسته ای هستند که از تقسیم بندی هنر به دینی و غیردینی، دفاع می کنند. آنها اعتقاد دارند که هنر، خوب است، به شرطی که احساسات خوب را ترویج کند. هنر نباید راستی و راستگویی را از دست بدهد و گناه و فساد را ترویج کند.(۹)

تولستوی که شاید بتوان او را از بارزترین شخصیت های مدافع هنر دینی – اخلاقی دانست، در این زمینه می گوید: «تنوع احساساتی که ناشی از شعور دینی اند، بی پایان است و همه ی این احساسات، تازه اند؛ زیرا شعور دینی، جز نشانی از رابطه ی جدید انسان با جهان در جریان نظام خلقت، چیز دیگری نیست».(۱۰) و در جایی دیگر، ضمن انتقاد از هنر غیردینی می گوید: «احساس لذت جنسی – که فرودست ترین احساسات است و نه تنها در دسترس انسان قرار دارد، بلکه همه ی حیوانات نیز بدان دسترسی دارند-، موضوع اساسی تمام آثار هنری عصر جدید را تشکیل می دهد».(۱۱)

علامه محمدتقی جعفری نیز ضمن تأکید و تأیید بر هنر دینی و انتقاد از هنر غیر دینی، هنری را متعهد می داند که «آنچه هست» را به سود «آن چه باید بشود» تعدیل کند.(۱۲) افرادی که معتقد به دسته بندی هنر به دینی و غیردینی هستند، یک سری ویژگی ها را بر می شمارند و بیان می کنند که همراه بودن هر یک از این خصوصیات، با هنر، باعث دینی شدن آن هنر می گردد. این ویژگی های برشمرده شده، عبارت اند از: کارکرد هنر؛ مکان اثر هنری؛ موضوع و یا شمایل نگاری اثر هنری؛ معنویت و عقاید هنرمند در خلق اثر هنری؛ حمایت یک اجتماع دینی از یک اثر هنری.(۱۳)

در عین حال، نمی توان منکر این شد که در طول تاریخ، برخی از ادیان، بعضی هنرها را از صحنه ی جامعه حذف کرده اند و در قبال آن، به توسعه ی هنرهای دیگر پرداخته اند؛ به گونه ای که هر زمان در یک مرکز دینی، عناصر معتقد به کلام، بر عناصر معتقد به ماده، چیره شده، تصویرشکنی، شمایل شکنی و در نتیجه، عدم رشد هنرهایی مانند نقاشی و مجسمه سازی را سبب شده است. در مقابل، خوش نویسی و تذهیب – که جزو هنرهای تزیینی به حساب می آیند -، درخشش بیشتری یافته اند.(۱۴)

دکتر غلامرضا اعوانی، معتقد است که فهم های ظاهری و سطحی از دین در بعضی از جوامع، موجب شده است تا برخی ادیان، هنر را کنار بگذارند.(۱۵) این بیرون راندن هنر و هنرمندانگی از بستر زندگی افراد، موجب رکود و رخوت در آفرینندگی و زایندگی در اندیشه ی انسان ها می شود(۱۶) که نمونه ی بارز آن، در عصر حاضر را می توان در مکاتب فکری افراط گرایانه ای مانند القاعده و طالبان و… مشاهده نمود.

در یک تقسیم بندی کلی، روابطی را که بین دین و هنر می توانند به وجود بیایند؛ به این صورت می توان ترسیم کرد: ارتباط اقتدارگرایانه که دین بر هنر چیرگی پیدا می کند و در آن، هنر، با توجه به جایگاه ثانوی ای که یافته است، در خدمت خواسته های دین قرار می گیرد. در این جا هنر را می توان «تبلیغات دیداری» تعریف کرد؛ اما هنگامی که دین و هنر، قدرت یکسان دارند و سعی دارند که بر یکدیگر چیره شوند، رابطه ی تقابل، بین آنها به وجود می آید و رابطه ی جدایی خواهانه، بین دین و هنر، هنگامی رخ می دهد که هر دو، مستقل از هم و بی توجه به هم عمل کنند. در مقابل این نوع رابطه، گاه، دین و هنر، آن گونه در هم ادغام می گردند که تشخیص این مطلب که هنر از کجا آغاز می شود و سنت دینی، کجا پایان می یابد، دشوار می شود.(۱۷)


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت تأثیر ادیان بر هنر چین کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت تأثیر ادیان بر هنر چین، دانلود پاورپوینت تأثیر ادیان بر هنر چین، مقاله تأثیر ادیان بر هنر چین، تحقیق تأثیر ادیان بر هنر چین، مقاله در مورد تأثیر ادیان بر هنر چین، تحقیق در مورد تأثیر ادیان بر هنر چین،
لینک های مرتبط :

مقاله انگلیسی حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی  شامل   17 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

Telomere maintenance and cancer — look, no telomerase

Axel A. Neumann and Roger R. Reddel

Activation of a telomere maintenance mechanism seems to be indispensable for the immortalization of human cells. Most cancers and cancer cell lines maintain their telomeres via telomerase. In some cancers, however, telomeres are maintained in the absence of telomerase activity by one or more mechanisms that are known as alternative lengthening of telomeres (ALT). Successful telomere-targeted anticancer therapy might therefore require a combination of telomerase and ALT inhibitors, emphasizing the importance of understanding the molecular details of telomere maintenance mechanisms in immortal cells and their repression in normal cells. Telomeres are the ends of linear chromosomes, and in most eukaryotes they contain tandem arrays of a GT-rich nucleotide repeat sequence — ۵′TTAGGG3′ in vertebrates1,2. Telomeric DNA and telomere-specific binding proteins (reviewed in REF. 3), together, have an essential role in stabilizing chromosome ends by forming a cap structure that protects chromosome ends from degradation and terminal fusions. Human telomeres are 5–۱۵ kb long and are predominantly double stranded; however, they end in a 30–۲۰۰ nucleotide single-stranded GT-rich 3′ overhang 4–۶٫ This 3′ overhang has been shown to form a lariat structure — referred to as a telomere (T)-loop — by invading the double-stranded region of the telomeric DNA7 (see FIG. 1). It was recognized in the early 1970s that the known DNA polymerases would be unable to replicate the very end of linear DNA molecules8,9 — a phenomenon known as the ‘end replication problem’۱۰٫ RNA-primed DNA synthesis of the lagging strand results in a terminal gap after degradation of the most distal primer. In addition to this, the singlestranded GT-rich 3′ overhang at each telomere involves the action of a putative 5′–۳′ exonuclease that degrades the 5′ end of the underhanging CA-rich strand4,5. Both of these processes lead to shortening of the telomeric DNA template that is available for semiconservative replication in the next round of DNA synthesis. In most normal somatic cells, therefore, telomeres shorten with every cell division11. Conversely, for reasons described below, prevention of telomere shortening is crucially important for the development of most human cancers. Cancers might use more than one mechanism to prevent telomere shortening. What are these mechanisms, and how does their elucidation impact on our understanding of cancer biology and our ability to treat cancer? Cellular immortalization Many cancers contain cells that have an apparently unlimited capacity to proliferate, and acquisition of this property is referred to as immortalization. This contrasts with the finite proliferative capacity of normal somatic cells12. The early evidence that immortalization has a key role in the cancer phenotype came from two main lines of investigation. The first was in vitro/in vivo studies with hamster cells that were treated with chemical carcinogens, in which it was found that immortality was necessary but not sufficient for malignant transformation13. The second was from studies of human cells that had been transduced with the simian virus 40 (SV40) early-region genes, which sometimes results in immortalization. It was found that these cells could undergo malignant transformation by an activated RAS oncogene, but only if they were immortalized14–۱۶ (FIG. 2)

حفظ تلومر و سرطان- بدون تلومراز

فعال سازی یک مکانیزم حفظ تلومر بنظر میرسد برای بقاء سلولهای انسان اجتناب ناپذیر است. اکثر سرطانها و سلولهای سرطانی، تلومرهایشان را از طریق تلومراز حفظ میکنند. با وجود این، در بعضی از سرطانها تلومرها در هنگام عدم وجود فعالیت تلومراز توسط یک یا چند مکانیزمی که بعنوان مکانیزمهای تداوم بخش تلومرها (ALT) شناخته شده اند، حفظ میشوند. بنابراین، درمان ضد سرطان موفقیت آمیز با هدفگیری تلومر، ممکن است نیازمند ترکیبی از بازدارنده های تلومراز و ALT باشد که بر اهمیت درک جزئیات مولکولی مکانیزمهای حفظ تلومر در سلولهای فناناپذیر و سرکوب آنها در سلولهای طبیعی تاکید میکند.

تلومرها بخشهای انتهایی کروموزومهای خطی هستند و در اکثر یوکاریوتها، آنها شامل ردیفها و مجموعه های متوالی از یک ترتیب تکرار نوکلئوتید غنی از نظر GT –  TTAGGG3 5در مهره داران- میشوند. DNA تلومری و پروتئینهای ترکیب شونده با تلومر، با هم، دارای یک نقش اساسی در تثبیت انتهاهای کروموزومی بوسیله تشکیل دادن یک ساختار کلاهکی که از انتهاهای کروموزومها در برابر تجزیه و ترکیبات پایانه محافظت میکنند، میباشند. تلومرهای انسان دارای طول kb 15-5 بوده و بطور غالب و مسلط دورشته ای هستند؛ با وجود این، آنها به یک برآمدگی ‘۳ غنی از نظر GT تک رشته ای ۲۰۰-۳۰ نوکلئوتیدی ختم میشوند. مشخص شده است که این برآمدگی ‘۳ بوسیله حمله به ناحیه دورشته ای DNA تلومری، یک ساختار طناب مانند- بنام یک حلقه تلومری (T)- را شکل میدهد (تصویر ۱). در اوایل دهه ۱۹۷۰ مشخص شد که پلیمرازهای DNA شناسایی شده در تکثیر آخرین قسمت انتهایی مولکولهای DNA خطی- پدیده ای که بعنوان مسئله تکثیر انتها نامیده میشود- ناتوان خواهند بود. ترکیب DNA آماده شده توسط RNA رشته ی پسرو، به یک شکاف انتهایی پس از تجزیه دورترین پرایمر منتهی میشود. علاوه بر این، برآمدگی ‘۳ غنی از نظر GT تک رشته ای در هر تلومر شامل فعالیت’۵-‘۳ اگزونوکلئاز فرضی میشود که انتهای ‘۵ رشته ی غنی از نظر CA در حال برآمده شدن را تجزیه میکند. هر دوی این پروسه ها منجر به کوتاه شدگی الگوی DNA تلومری موجود برای تکثیر نیمه محافظه کارانه در دور بعدی ترکیب DNA میشوند. بنابراین، در اکثر سلولهای جسمی یا تنی، تلومرها با هر تقسیم سلولی، کوتاهتر میشوند. بر عکس، بنا بر دلایل توصیف شده در پایین، جلوگیری از کوتاه شدگی تلومر بشدت برای رشد اکثر سرطانهای انسانی مهم است. این مکانیزمها چه هستند و توضیح آنها چطور بر درک ما از بیولوژی سرطان و توانایی ما برای درمان سرطان تاثیر دارند؟

جهت دانلود متن کامل مقاله انگلیسی حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله انگلیسی حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی، دانلود مقاله انگلیسی حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی، تحقیق انگلیسی حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی، مقاله انگلیسی در مورد حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی، تحقیق انگلیسی در مورد حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی،
لینک های مرتبط :

مقاله انگلیسی تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی  شامل   10صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  تلومرها و تلومرلز در سرطان می باشد 

References

1.Palm,W. et al. (2008) How shelterin protects mammalian telomeres. Annu. Rev. Genet., 42, 301–۳۳۴٫ ۲٫Griffith,J.D. et al. (1999) Mammalian telomeres end in a large duplex loop. Cell, 97, 503–۵۱۴٫ ۳٫van Steensel,B. et al. (1998) TRF2 protects human telomeres from end-toend fusions. Cell, 92, 401–۴۱۳٫ ۴٫Celli,G.B. et al. (2005) DNA processing is not required for ATMmediated telomere damage response after TRF2 deletion. Nat. Cell Biol., 7, 712–۷۱۸٫ ۵٫van Steensel,B. et al. (1997) Control of telomere length by the human telomeric protein TRF1. Nature, 385, 740–۷۴۳٫ ۶٫Smogorzewska,A. et al. (2000) Control of human telomere length by TRF1 and TRF2. Mol. Cell. Biol., 20, 1659–۱۶۶۸٫ ۷٫Sfeir,A. et al. (2009) Mammalian telomeres resemble fragile sites and require TRF1 for efficient replication. Cell, 138, 90–۱۰۳٫ ۸٫Kim,S.H. et al. (1999) TIN2, a new regulator of telomere length in human cells. Nat. Genet., 23, 405–۴۱۲٫ ۹٫de Lange,T. (2005) Shelterin: the protein complex that shapes and safeguards human telomeres. Genes Dev., 19, 2100–۲۱۱۰٫ ۱۰٫Li,B. et al. (2000) Identification of human Rap1: implications for telomere

Telomeres and telomerase in cancer

Steven E.Artandi and Ronald A.DePinho1, Department of Medicine, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA 94305, USA and 1 Adult Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA  To whom correspondence should be addressed.

Myriad genetic and epigenetic alterations are required to drive normal cells toward malignant transformation. These somatic events commandeer many signaling pathways that cooperate to endow aspiring cancer cells with a full range of biological capabilities needed to grow, disseminate and ultimately kill its host. Cancer genomes are highly rearranged and are characterized by complex translocations and regional copy number alterations that target loci harboring cancer-relevant genes. Efforts to uncover the underlying mechanisms driving genome instability in cancer have revealed a prominent role for telomeres. Telomeres are nucleoprotein structures that protect the ends of eukaryotic chromosomes and are particularly vulnerable due to progressive shortening during each round of DNA replication and, thus, a lifetime of tissue renewal places the organism at risk for increasing chromosomal instability. Indeed, telomere erosion has been documented in aging tissues and hyperproliferative disease states—conditions strongly associated with increased cancer risk. Telomere dysfunction can produce the opposing pathophysiological states of degenerative aging or cancer with the specific outcome dictated by the integrity of DNA damage checkpoint responses. In most advanced cancers, telomerase is reactivated and serves to maintain telomere length and emerging data have also documented the capacity of telomerase to directly regulate cancer-promoting pathways. This review covers the role of telomeres and telomerase in the biology of normal tissue stem/progenitor cells and in the development of cancer.

Telomeres protect chromosome ends

Telomeres are comprised of tracts of G-rich nucleotide repeats that serve as binding sites for a large array of proteins (Figure 1). In vertebrates, telomeres are composed of the sequence TTAGGG and include a double-stranded tract of repeats many kilobases long and an obligate single-stranded 3# overhang, measuring a few hundred nucleotides (1). The single-stranded overhang can fold back on the double-stranded telomere in a lariat structure termed the t-loop, which serves to sequester the chromosome terminus (2). Double-stranded telomere sequences are bound directly by two sequence-specific DNA binding proteins telomeric repeat binding factor 1 (TRF1) and telomeric repeat binding factor 2 (TRF2), which in turn interact with a larger number of proteins. TRF2 is critical for telomere end protection and can facilitate formation of the t-loop conformation. Disruption of TRF2 through overexpression of a dominant-negative form or through deletion in TRF2-knockout mouse embryo fibroblasts leads to loss of the protective capped structure, characterized by processing of the 3# overhang and ligation of chromosome ends (3,4). TRF1 can serve to modulate telomere length, but it also serves

تلومرها و تلومرلز در سرطان :

تغییرات گوناگون ژنتیکی و پس زایی برای هدایت سلولهای طبیعی به سوی تبدیل و دیگردهی بدخیم مورد نیاز هستند. این رویدادهای جسمی بسیاری از مسیرهای علامت دهی را که برای ارائه محدود گسترده ای و کاملی از تواناییهای زیستی مورد نیاز برای رشد و توسعه، انتشار و در نهایت نابودی میزبان شان، به سلولهای سرطانی متمایل و خواهان همکاری می‌کنند. تسخیر می‌نمایند. ژنوم‌های سرطان با جابجایی‌های پیچیده و تغییرات تعداد و رونوشت منطقه‌ای از جایگاه‌های ژنی واقع در ژنهای مربوط به سرطان را هدفگیری می‌کنند، بازآرایی و مشخص می‌شوند. تلاشها برای نمایش مکانیزمهای اصلی موثر و بر بی‌ثباتی ژنوم در سرطان، نقش برجسته تلومرها را آشکار ساخته‌اند. تلومرها ساختارهای نوکلئوپروتئین هستند که از پایانه‌های کروموزوم‌های یوکارتی حفاظت می‌کنند و بخصوص به دلیل کوتاه شدگی پیشرونده‌های هر دور همانندسازی DNA آسیب‌پذیر هستند و بنابراین مدت زمان احیای بافت، سازمان بدن را در معرض خطر افزایش بی‌ثباتی کروموزوم قرار می‌دهد. در حقیقت، فرسایش تلومر در بافتهای پیر و قدیمی و حالات بیماری افزایشی و تکثیری بسیار زیاد شرایط مربوط به خطر سرطان روزافزون ثابت شده است. اختلال و نقص عملکرد تلومر می‌تواند حالات مخالف و مغایر پاتو فیزیولوژیکی پیری حاد شونده یا سرطان بدخیم با نتیجه خاص اعمال شده با درستی و بی‌نقصی واکنشهای نقطه کنترل آسیب DNA را ایجاد نماید. در اکثر سرطانهای پیشرفته، تلومراز مجدداً فعال می‌شود و برای حفظ طول تلومر مفید واقع می‌شود و داده‌ها را آشکار شده نیز، ظرفیت و توانایی تلومراز شناسی سلولهای بنیادی /ریشه بافت طبیعی و در رشد و توسعه سرطان پوشش می‌دهد.


جهت دانلود متن کامل مقاله انگلیسی تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله انگلیسی تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی، دانلود مقاله انگلیسی تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی، تحقیق انگلیسی تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی، مقاله انگلیسی در مورد تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی، تحقیق انگلیسی در مورد تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی،
لینک های مرتبط :

شنبه 9 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
مقاله ارزیابی گناه شامل  44 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد   ارزیابی گناه  می باشد

ارزیابی گناه از دیدگاه اندیشه و عمل

گناه و اندیشه

 در قرآن آیاتی یافت می شود که اندیشة گناه را گناه می داند مانند: «ان الذین یحبون ان تشیع الفحاشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره» [۱]؛ کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت می باشد.

قابل توجه اینکه آیه نمی گوید: کسانی که رواج زشتیها دهند، بلکه می گوید: دوست دارند که چنین کاری را انجام دهند، همین دوست داشتن، گناه است که عذاب دردناکی است، پس اندیشة گناه هم، گناه می باشد.

امام صادق (ع) می فرمایند: «اینکه دوزخیان در دوزخ جاودانه اند، بدان جهت است که نیاتشان در دنیا این بوده، که اگر تا ابد در دنیا بمانند نافرمانی خدا را بکنند، و بهشتیان نیز در بهشت جاودانه اند، بدان جهت است که نیاتشان در دنیا این بوده که اگر تا ابد زنده بمانند، اطاعت خدا را بنمایند. هر دو دسته به خاطر نیت های خود در دوزخ و بهشت جاودانند.» [۲]

حضرت مسیح به پیروان خود می فرمود: «موسی بن عمران به شما دستور داده که زنا نکنید و من به شما امر می کنم که، فکر زنا را نیز در خاطر نیاورید، تا چه رسد به عمل زنا، هر که فکر زنا کند، مانند کسی است که در عمارت زیبا و رنگ آمیزی شده، آتش بیفروزد که با این عمل دود آتش، رنگ خانه را تباه می کند، اگر چه خانه هم نسوزد.» [۳] با این بیان روشن شد که، اندیشة گناه، گناه محسوب می شود. زیرا اندیشه به گناه بستر را برای به فعلیت درآمدن آن می گستراند.

گناه و عمل

آیات متعددی از قرآن تصریح دارد که، گناه فقط با عمل تحقق می یابد؛ از آن نمونه: «فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره» [۴] پس هر کس به اندازة سنگینی ذره ای کار خیر انجام داده، آن را می بیند و هر کس به اندازة ذره ای کار بد کرده، آن را می بیند.

این آیه انسان را به تفکری عمیق وا می دارد، و نشان می دهد که حسابرسی در قیامت فوق العاده دقیق و حساس است، که حتی کوچکترین اعمال انسانی را وزن   می کنند، و به حساب می آورند.

«ابوسعید خدری نقل می کند که وقتی آیة فوق نازل شد، عرض کردم یا رسول الله: آیا من همة اعمالم را می بینم؟ فرمود: آری، گفتم: آن کارهای بزرگ را؟ فرمود: بله، گفتم: کارهای کوچک کوچک را؟ فرمود: بله، عرض کردم: ای وای بر من! مادرم به عزای من بنشیند . فرمود: بشارت باد تو را ای ابوسعید! چرا که اعمال نیک ده برابر حساب می شود تا هفت صد برابر و خدا برای هر کس بخواهد آن را هم دو چندان می کند. اما عمل گناه به اندازة یک گناه مجازات دارد، یا خداوند آنرا عفو می کند، بدان هیچ فردی به عملش نجات نمی یابد (جز اینکه کرم خدا شامل او گردد)، عرض کردم: حتی شما هم ای رسول خدا؟! فرمود: حتی من، مگر اینکه خداوند مرا مشمول رحمتش سازد.»[۵]

با این بیان روشن شد، میزان محاسبه در قیامت، اعمال بندگان است و نیت گناه، گناه محسوب نمی شود، با توجه به مدارک قبل که اندیشة گناه را گناه معرفی می کرد، می توان نتیجه گرفت که ، اندیشة گناه نزدیک شدن به قرقگاه و مرزهای الهی است، با یک غفلت ممکن است انسان قدم در آن طرف منطقة ممنوعه بگذارد، و دچار هلاکت شود؛ لذا حضرت علی (ع) می فرماید: «کسی که در مورد گناهان زیاد فکر کند، گناهان او را به سوی خود می کشانند» [۶] بنابراین اندیشة گناه، خلاف ادب نسبت به خداوند رحمن، و جرات نمودن بر نافرمانی اوست؛ لذا باید مواظب بود آیینة پاک دل انسان، بافکر گناه هم، آلوده نشود.

در پایان این بحث می توان نتیجه گرفت: گاهی اندیشة گناه به شکل تصورات ذهنی است و استقراری هم ندارد، این قسم یقیناً گناه نمی باشد. حضرت رسول (ع) در این مورد می فرمایند: «خداوند بر امت من چیزهائی را که در نیاتشان بگذرد، اگر به گفتار یا عمل منجر نشود، بخشیده است.» [۷]

ولی گاهی اندیشة گناه به معنی عزم و تصمیم جدی بر گناه است، و دنبال آن رنگ احتیاط می زند. حرص و طمع به دنیا را تحت عنوان تامین زندگی معرفی می کند، اگر حادثة ناگواری پیش آید، عدم احتیاط در امور را به قضا و قدر نسبت می دهد، زیر پوشش اینکه شخص فاسق است، غیبت می کند ، و گناه کبیره غیبت را توجیه می کند، پوشاندن حق را با تقیه تفسیر می کند. خلاصه اینکه با تحریف مفاهیم، گناهان خود را تحت پوشش شرعی و درست، پنهان می کند. اکنون به چند نمونه از ابعاد مختلف توجیه اشاره می کنیم:

۱٫      گناه و توجیه اعتقادی

انسان مومن باید معتقد به اصول دین اسلام، و کلیة معارف و قوانینی که خداوند توسط حضرت رسول (ص) برای هدایت بشر آورده، باشد و به این اعتقادات در عمل هم پایبند باشد. ولی گاهی بعضی افراد دست به توجیهاتی در مسائل اعتقادی، می زننند که برای ارتکاب گناه خود دلیل داشته باشند؛ به نمونه هائی از آن اشاره می کنیم: (تقدم اعتقادات شخصی بر  اعتقادات اسلامی و شرعی)

خداوند متعال، هیچ انسانی را به کفر و شرکت وادار نکرده، و او را در پذیرش راه، آزاد قرار داده. خداوند در قرآن می فرماید: «ما راه را به انسان نشان دادیم، خواه شاکر و پذیرا باشد، یا کفران کننده و ناپذیرا». [۸]

تردید انسان در بعضی کارها، و اینکه انسان می تواند اعمال نیک یا بد را به اختیار خود انتخاب کند، دلیل بر آزادی اوست، ولی این آزادی در تحت قاعده «جبر و اختیار» می باشد؛ نه جبر کامل درست است که بگوئیم: ما هیچ اراده ای نداریم، و نه اختیار کامل صحیح است که بگوئیم: همه چیز در اختیار ما می باشد، بلکه با قدرت و قوه ای که خدا به ما داده، می توانیم با اراده آزاد خود، عمل خوب یا، بد را انجام می دهیم. اگر در کارها مجبور بودیم، خلقت بهشت و دوزخ لغو و بی فائده بود. با این مقدمه می توان گفت: بسیاری از افرادی که کافر یا مشرک می شوند، عمل خود را این گونه توجیه می کنند: ما پدران خود را بر این راه یافتیم، چون پدران ما کافر یا مشرک بودند، ما هم همان گونه شدیم، گرگ زاده به جرم گرگ بودن مواخذه نمی شود، خواست خدا این بود، اگر خدا می خواست، ما را هم هدایت می کرد.

این افراد با چنین فریب، گناه خود را توجیه می کنند، در حالیکه خداوند هیچ انسانی را به عمل منحرف و کفر و شرک وادار نکرده و او در انتخاب آزاد است و مجبور نیست. با انتخاب خود می تواند اهل بهشت یا دوزخ گردد.


جهت دانلود متن کامل مقاله ارزیابی گناه کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله ارزیابی گناه، دانلود مقاله ارزیابی گناه، مقاله در مورد ارزیابی گناه، تحقیق ارزیابی گناه، تحقیق در مورد ارزیابی گناه،
لینک های مرتبط :

شنبه 9 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
پایان نامه امام زمان (عج)  شامل  70 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پایان نامه های جامع و کامل در مورد   امام زمان (عج)  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

گفتم که روی ماهت از من چرا نهان است؟

گفتا: تو خود حجابی، ور نه رخم عیان است

انتظار فرج، انتظار صدور فرحان عمومی علیه کفر و ستم است. انتظار یعنی بر طرف کردن عوامل غیبت او و فراهم ساختن زمینه ظهورش ظهور موفورالسدور او پایان رنجها و کج راهی های بشریت و آخرین امید انسان برای رسیدن به عدالت، صلح، معنویت و سعادت است. راست قامتان منتظر، هر روز بر او سلام می کنند، با او تجدید  عهد می نمایند ، برای یاری اش همیشه آماده اند و از هرچه که ظهور او را تأخیری  می اندازد (گناه، دنیا طلبی، فساد، منکر و …) پرهیز می کنند.

عن محدبن عثمان العحدی (رض) قال:

والله ان صاحب هذا الامر لنهضد الموسم کل سنه بری الناس و یعرفهم و یروقه ولایعد فونه.

محمد بن عثمان رضی الله عند (نائب دوم حضرت) گوید:

قسم به خدا هر آینه حضرت حجت- علیه السلام- در هر سال در مراسم حج حاضر می شود را می بیند و آنها را می شناسد و ایشان نیز او را می بینند ولی حضرت را نمی شناسند.

دل بی تو تمنا نکند کوی منی را

زیرا که صفائی نبود بی تو صفا را

ای دولت مرانم ز در خویش گدارا

زآن پیش که رانند شهان خیل گدارا

بازآی که تا فرش کنم دیده به راهت

حیف است که بر خاک نهی آن کف پا را

چکیده مطالب

ویژگی های حضرت مهدی (عج)

۱- حضرت مهدی دو غیبت دارد: ۱- غیبت صغری: که ۷۰ سال بود – ۲- غیبت کبری: که بسیار طولانی شده است.

۲- حکومت جهانی اش سراسر گیتی را فرا خواهد گرفت و قوانین فردی و اجتماعی اسلام به مرحله اجرا در می آید.۳- تمام جهان هستی و موجوداتش مسخر امر و اراده او                می شوند. ۴- جمعی از خوبان از گدشتگان به امر خدا زنده می شوند و در شکر آن حضرت انجام وظیفه می کنند. ۵- ظلم و ستم از سرتا سر جهان رخت بر می بندد.

۶- مشعل فروزان عدالت صفحه گیتی را روشن می کند و تاریکی را از جهان می زداید. و … .

نشانه های پیدایش این حکومت

گرسنگی وقحطی، مبتلا شدن به انواع بلاها، فساد در تجارت و بازرگانی و…، وحشت و اضطراب، خروج دائه الارض دجال، نزول عیسی بن مریم (ع) از آسمان، طلوع خورشید از مغرب، صیحه آسمانی، خسف و فرو رفتن در زمین بیداء، اختلاف مردم در دین، افزایش قتل و کشتار، افزایش علمای فاسق (بی عمل) و خیانتکار، مردها به مردها اکتفا می کنند و زن ها به زن ها، قیام مردی او اولاد امام حسین(ع).

سیمای حضرت مهدی

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: مهدی از من است. پیشانی بازو نورانی و بینی کشیده و باریک دارد سیمایش چون ماه تابان و چهره اش گرد و درخشان است راست قامت و تا حدی بلند قد و دندان هایش چون شانه ظریف و منظم است دیدگان مبارکش چون سرمه کشیده محاسن مبارکش پرمو و برگونه راست او خالی جذاب است.

آری! عقیده به ظهور یک مصلح بزرگ آسمانی در پایان جهان یکی از مسائل بسیار مهم و حساسی است که نه تنها در آیین مبین اسلام بلکه در همه ی ادیان آسمانی و نه تنها پیروان ادیان و مذاهب بلکه در نزد بسیاری از مکاتب مختلف جهان سابقه دیرین دارد. و تمامی پیروان ادیان به آن عقیده دارند.

مهدویت در یهود

انجیل: در انجیل برنا با نویدهای مهدی- علیه السلام به صراحت آمده است. ولی نظر به اینکه مسیحیان آن را معتبر نمی دانند، در اینجا فقط نویدهای موجود در انجیل معتبر از نظر آنان می آوریم.

همچنان برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی می کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال         می آید … در آن وقت فرشتگان  خود را از جهات اربعه از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم آورد … .

لازم به تذکر است که: کلمه پر انسان مطابق نوشته «مستر هاکس آمریکایی» در کتاب  خود «قاموس کتاب مقدس» ۸۰ بار در انجیل تکرار شده و فقط ۳۰ مورد آن با حضرت عیسی قابل تطبیق می باشد و در ۵۰ مورد دیگر از نجات دهنده ای می گوید که کسی جز حضرت مهدی نمی باشد.

مهدویت در زرتشت

در منابع زرتشتیان تصریحات زیادی به ظهور مهدی (عج) شده است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم در بخش گاتها که یکی از بخش های چهارگانه اوستا است چنین آمده است:

و هنگامی که سزای گناهکاران فرا رسد پس آن گاه ای فردا کشور را بهمن در پایان برپا کند از برای کسانی که دروغ را به دستهای راستی سپرند و خواستاریم از آنانی باشیم که زندگی تازه کنند.

در پایان جهان پیش از رستاخیز عمومی آغاز سزی گناهکاران است که به سزای این جهان خود خواهند رسید.


جهت دانلودمتن کامل پایان نامه امام زمان (عج) کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه امام زمان (عج)، دانلود پایان نامه امام زمان (عج)، مقاله امام زمان (عج)، تحقیق امام زمان (عج)، تحقیق در مورد امام زمان (عج)، مقاله در مورد امام زمان (عج)،
لینک های مرتبط :

شنبه 2 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
پاورپوینت معماری ماریوبوتا شامل 17صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد معماری ماریوبوتا   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

ماریوبوتا ، معماری که اکنون دهه ششم از زندگی خود را، در شروع چاپ اول این کتاب آغاز کرده است در کشور کوهستانی سوئیس دوران کودکی و تحصیلات دوره متوسطه خود را گذرانده است. وی بیشتر سالهای کسب علم و تجربه تخصصی خود را در ایتالیا طی کرده و افکار و اندیشه‌های او با توجه به کسب تجارب عملی که در ابتدای راه با کار در دفتر لوکوربوزیه و پس از آن آشنایی با معمار بزرگ دیگری چون لویی‌کان تکمیل گشته ، بیشتر مشتق از معماری سبک بین‌المللی که محدود به زمان و مکان نمی‌گردد، می‌باشد.

هر چند شکل‌گیری افکار و عقاید وی فرسنگ‌ها از ایران فاصله داشته ولی استفاده او از احجام خالص، ترکیبات هندسی متنوع ، معماری گویا و قدرتمند او و استفاده از مصالحی چون آجر و گهگاه سنگ و بلوک سیمانی و درون‌گرایی منبعث از شخصیت ذاتی وی باعث شد تا پروژه‌ای که شاید قطره‌ای از دریای بیکران علم و هنر بوتا، این معمار بزرگ را ارائه دهیم. . .

 

خانه های شخصی

خطوط قوی که به وضوح بر مقطع فرمی سایه روشن در برابر محیط پیرامونش، تأکید دارند. سطوح بواسطه  هندسه‌ای که نور را منعکس می‌کنند، مجسم شده‌اند. سایه کنج، شما را به درون سرپناهش فرا می‌خواند و از داخل منظره‌های بسیاری را که از دیدن آن محروم شده‌ایم، توسط خطوط ساده‌ دیوارها ، قوس‌ها و ستونها شکل می‌دهد. حتی اگر به طور تصادفی با یک ساختمان که ماریو بوتا طراحی کرده است برخورد کنیم محال است که حس عمیق به تک تک‌مان دست ندهد و شاید از خود در مورد این حس سؤال کنیم و در پی آن به درکی عمیق از پیچیدگی یک نشان سده ، حاصل از نظم ترکیبی برسیم که به نظر می‌رسد منشأ آنها ترکیبی از مصالح متنوع باشد.

از فاصله‌ای دورتر خطوط هندسی به وضوح ، احجام اولیه را که خطوط بیرونی بنا را در مقابل منظره طبیعی پشت، سایه روشن کرده است جدا می‌سازد و از حضوری خبر می‌دهد که هم غیر قابل انتظار است و همزمان در جایگاه آن ریشه دوانیده و از زمانهای دور، زمان و شیوع هر ناهنجاری و آینده تمدن زمین را تعریف می‌کند.

هر زمان که ماریو بوتا منطقه‌ای را برای خانه‌ای جدید در نقطه‌ای بر می‌گزید، توجه شایانی به سایت مبذول داشته و ملهم از علم به ساکنین قدیمی آن نقطه می‌باشد که ما قادر به وصف این حس وفاداری نمی‌باشیم. گذشتگان همواره با بهره‌گیری از فرم‌های خالص هندسی همانند مکعب، استوانه و مثلث متساوی‌الاضلاع نوعی تضاد با طبیعت را نشان داده و با بکارگیری مصالحی که هر گونه دخل و تصرف مالکانه و انعکاس بیرونی متضاد با آهنگ طبیعت را رد می‌کند،‌ حضورشان را در طبیعت دارای نشان ساخته‌اند.

اشکالی که به واسطه آنها می توان به « شخصیت قدیمی چیزهای نو» شکل بخشید که نشانگر زبان ترکیبی ماریو بوتا می‌باشد و در بیش از چهل پروژه ساختمانی طی سی سال آن را به خوبی اعمال کرده است. یک مطالعه تحقیقاتی که ریشه آن را تا اعماق تاریخ معماری می‌توان برد، اشکال و عناصر برگرفته از سنت روستایی ، در کنار الگوی اصلی و نشانه‌های معاصر معماری را به نمایش می‌گذارد و ما را راهنمایی می‌کند تا همانگونه که خودش یادآور می‌شود، در هر یک از ساختمان‌هایش گذشته خودش ، گذشته دیگران ، خاطره نیروهای تبارگرایانه، اسرار اعجاب‌انگیزی که در ورای تاریکی زمان حرکت می‌کند را بشناسیم. بدین ترتیب، تم خانه‌های شخصی، فرصتی بشمار می‌روند برای بازبینی ارزشهای سکنی گزینی ، از منشأ سنتی آن گرفته تا نقاط ضعفی که در دستان مدنیت ماست.

 

مجتمع‌های مسکونی

برجی استوانه‌ای با آجر قرمز که در بالای آن ردیفی از گشودگیهای دایره‌ای، دور تا دور آن قرار گفته و در وسط آن یک بریدگی عمیق وجود دارد که گشودگیهای بزرگ شیشه‌ای را در داخل نشان می‌دهد.

تصویری توتم‌وار[۱] با ایجاد مجموعه‌ای پایدار و سمبل‌وار از منطق گسترش در سطح ، صرف‌نظر کرده است.

مجموعه‌ای است با بازار بی‌نام و نشان که همواره مطیع شرایط پیش آمده بوده که در طرح تابع نظم و قواعد محلی و نیروهای نظری بازار می‌باشد، جائیکه ساختمانها به صورت انبوه وجود دارند مانند ناحیه‌ای در مرکز شهر لوناگو. باید توجه داشت که اولین مجموعه آپارتمانها ماریو بوتا حاصل طرحی می‌باشد که بیش از بقیه طرحهایش روی رد گسترش شهرها تأکید دارد و با فرض تفاوتی بنیادی نسبت به ساختمانهای پیرامون به آنچه در کارهایش در رابطه با خانه‌های شخصی و ماهیت معماری منظر اطرافش مشاهده می‌شود ، بیشتر نمایان است.

عجیب نیست که بوتا استودیوهایش را در این ساختمانهای جدید قرار داده، دو طبقه آخر زیر سقف ضربی استوانه‌ای را به خود اخـــتــصاص داده، جائی که به نــظــر می‌رسد وی سعی داشته نقطه‌ای با موقعیت مناسب، گشوده به سمت شهر داشته باشد. تم این ساختمانهای آپارتمانی بی‌گمان معرف یک عنصر شهری برای عناصر تجربه شده در مبحث مسکن‌گزینی می‌باشد.

مع هذا ، به نظر نمی‌رسد که بوتا اعتنایی به محدودیتهای این شرایط داشته باشد که اساساً توسط تداوم بخشیدن به مدلهای ساختارشناسی و نمادشناسی ، دارای نشان شده‌اند و نه قسمتی از نمای شهری متداوم را شکل می‌دهد و نه گروه برگرفته از شهر قدیمی که فاقد ویژگیهای قابل شناسایی باشند.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت معماری ماریوبوتا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت معماری ماریوبوتا، دانلود پاورپوینت معماری ماریوبوتا، مقاله معماری ماریوبوتا، تحقیق معماری ماریوبوتا، مقاله در مورد معماری ماریوبوتا، تحقیق در مورد معماری ماریوبوتا،
لینک های مرتبط :

پاورپوینت نگاهی تطبیقی به عنصر ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر  شامل 24   صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد نگاهی تطبیقی به عنصر ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقـــدمه :

در ناحیه جنوبی ایران و در شمال خلیج فارس، ایالتی واقع شده بود که در روزگار باستان ”پارس“ نامیده می‌شد، که از آغاز دوره اسلامی مرکز آن شهر شیراز بوده است. در این منطقه از ایران سلسله‌ای به نام هخامنشیان به قدرت رسیدند توانستند سالها بر بخش بسیار مهمی از جهان فرمانروایی کنند. ”هخامنشیان از مهارت هنرمندان و صنعتگران ممالک زیر فرمان خویش بهره می‌گرفتند. از این جهت در آثار معماری و صنعت این دوره تأثیر سایر ملل نیز دیده می‌شود. شاهان هخامنشی در مراکز حکومت خود… اقدام به ساختن کاخهای بزرگ و زیبایی کردند که پس از گذشت ۲۵ قرن هنوز بقایای آنها محکم و استوار باقیمانده‌اند. ستونها و سرستونهای باقیمانده از پایتختهای هخامنشیان نمونه بارزی است که ما را با هنر معماری و حجاری این دوره آشنا می‌کند. سرستونها غالباً به شکل مجسمه شیر، اسب، گاو، عقاب و حیوانات تلفیقی مانند سر انسان و تن گاو وبال عقاب و گوش گاو هستند.“

در این مقاله سعی شده است تا با نگاهی به یکی از مهم‌ترین عناصر معماری در بناهای اصلی ساخته شده در طول فرمانروایی سلسله هخامنشی یعنی ستون و زیرستون، و نمونه‌های مشابه در معماری دوره کلاسیک یونان و مصر باستان عظمت یادگارهای ایران باستان نماینده شود. بنا براین، جریان بررسی آثار از یونان و مصر آغاز شده و با بررسی ستون‌ها و سرستون‌های تخت جمشید و مجموعه‌های مشابه آن و مقایسه مختصر تمام مجموعه پایان می‌یابد.

یونان

در دوران معاصر عصر هخامنشی در منطقه‌ای دورتر، اما مربوط به هخامنشیان، یونانیان نیز تمدن و معماری خاص خود را برپا کرده بودند. یونانی‌ها در این دوران که عصر کلاسیک هنر و معماری آنها به شمار می‌رود، معابدی بنا کردند چنان با شکوه و زیبا که هنوز هم مایه الهام معماران معاصر هستند.
”در معماری یونانی ستون عنصر اصلی شمرده می‌شد، یعنی ستون اصالت و اهمیت کل ساختمان را دارا بوده است.“ مهم‌ترین آثار معماری یونانی بنای معابد بوده است، زیرا معابد یکی از مراکز مهم در شهرها محسوب می‌شدند. ”معمولاً معابد بر تپه و یا شالوده‌ای بلند بنا می‌گردید تا از سایر ساختمان‌های شهر متمایز شود.“ این بلندی‌ها را در زبان یونانی آکروپلیس می‌نامند. آکروپولیس‌ها دژهایی بودند که یونانی‌ها در بلندی می‌ساختند و کاربردهای متعددی داشته‌اند: پناهگاه مردم در زمان جنگ، مسکن حکمرانان، و معبد و نیز مرکز عبادی و مرکز تجمع عمومی. آکروپولیس در شهر آتن یکی از مهم‌ترین آکروپولیس‌هاست. این مجموعه در حدود ۴۵۰ پیش از میلاد پس از جنگ ایران احداث گردید. ساختمان‌ها و مجسمه‌های این منطقه به عنوان بهترین نمونه هنر و معماری یونان باستان به شمار می‌رود. از جمله ساختمان‌های مهم این بلندی عبارتند از:
– معبد پارتنون (Parthenon): معبدی شکوهمند برای الهه آتن.

– ایوان: (دروازه ورودی مرمری) به عنوان ورودی اصلی آکروپولیس

– معبد ارکتیوم (Erechtheum): قهرمان، و بنا بر برخی روایات اسطوره‌ای یکی از خدایان تن، که جزئیات بسیار دقیقی دارد؛ و

– معبد نیکه (Nike): خدای بالدار پیروزی

ستون‌های یونانی در سه قسمت یا شیوه عمده دسته‌بندی می‌شوند: شیوه دوری (Doric) متعلق به سرزمین اصلی یونان، شیوه ایونی (Ionic) متعلق به آسیای میانه و جزایر دریای اژه، و شیوه کورنتی (Corinthian) ، که در اینجا به اختصار به توضیح آنها می‌پردازیم:

شیوه دوری: ساده‌ترین نوع ستون‌ها با این شیوه ساخته شده‌اند که شامل ستون‌هایی نیرومند، با سر ستونی ساده و تخت هستند. این شیوه در یونان و مناطق جنوب ایتالیا و سیسیل استفاده می‌شده است. این ستون‌ها دارای شیارهای ۱۶ تا ۲۵ تایی هستند . (بر خلاف شیارهای ۴۸ تایی ستون‌های دروازه ملل تخت جمشید.) در این شیوه ستون‌ها زیرستون ندارند. و مستقیما بر روی یک زمینه اصلی قرار داده می‌شوند. ستون دوری از کمر به بالا انحنایی خفیف دارد و در بالا به سرتونی مدور به نام بالشتکی ختم می‌شود. ”در نظر یونانیان سبک دوریک ظاهری مستحکم و مردانه دارد.“ نمونه این نوع ستون‌ها در پارتنون دیده می‌شود.

شیوه ایونی: در این شیوه ستون‌ها بلند‌تر، باریک‌تر و ظریف‌تر هستند. سر ستون آنها با طرحی طوماری تزئین می‌شد. ستون‌ها در وسط کمی کوژ داده می‌شدند تا با وجود مخروطی بودنشان، از دور صاف به نظر آیند. تعداد شیارهای ستون‌ها در این شیوه بیش از شیوه دوری است. بهترین نمونه این سبک معبد نیکه در آکروپولیس است.

شیوه کورنتی: در این شیوه که به ندرت در یونان استفاده شده است (بیشتر در معابد رومی ساخته شده است) سرستون‌ها با جزئیات و تزئینات بسیار زیاد با برگ‌های کانتالوس تزئین شده‌اند.
همانطور که می‌بینیم هر یک از این شیوه‌ها محصول خاصی دارند که اندکی با دیگری تفاوتدارد، اما آشکارترین تفاوت بین این سه شیوه در سرستون‌های آنهاست: سرستون دوریک ساده و بی‌تزئین است، و سرستون‌های دو شیوه دیگر به شدت تزئین یافته می‌باشند. گاهی هنرمندان معمار بویژه در شیوه‌ دوری به جای ستون‌هایی که جنبه زیبایی داشتند، نه باربری، به جای ستون‌های معمول که پیشتر توضیح داده شد از مجسمه‌های زن استفاده می‌کردند. این مجسمه‌ها اصطلاحاً کاریاتید نامیده می‌شوند. معبد ارکتیوم، نزدیک دیوار شمالی آکروپلیس در یونان، نمونه‌ای از این ستون‌ها را دارد.جهت دانلود متن کامل پاورپوینت نگاهی تطبیقی به عنصر ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت نگاهی تطبیقی به عنصر ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر، دانلود پاورپوینت نگاهی تطبیقی به عنصر ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر، مقاله نگاهی تطبیقی به عنصر ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر، تحقیق نگاهی تطبیقی به عنصر ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر، مقاله در مورد نگاهی تطبیقی به عنصر ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر، تحقیق در مورد نگاهی تطبیقی به عنصر ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر،
لینک های مرتبط :

مقاله چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات شامل 12 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد   چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

چکیده

سرعت سرسام آور تولید اطلاعات از یک سو و ضرورت سامان دهی این حجم روز افزون از سویی ، بشر را با چالش های جدیدی روبرو ساخته است.  پیشرفت های حاصل در فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با همه مزایایی که داشته اند برخی تنگناهای جدید برای جامعه کاربران به وجود آورده اند. هر چه حجم اطلاعات بیشتر  و مجراهای دسترسی به آنها متنوع تر می شود امکان بازیابی کارآمد و به موقع اطلاعات دشوارتر شده و اطمینان از صحت و اعتبار آنها  نیز کمتر می شود.  در این میان اتخاذ یک استراتژی سودمند مستلزم  شناخت جامعه کاربران و نیازهای اطلاعاتی آنان، ارائه آموزش های لازم، ریشه یابی مشکلات موجود و ایجاد ابزار های جدید برای مقابله با این مشکلات می باشد.

مقدمه

مدیریت اطلاعات امروزه به مفهومی پیچیده تبدیل شده است ، زیرا اطلاعات موجود حجمی ناباورانه به خود گرفته و روزبه روز بر این حجم افزوده می شود. همه ما با اصطلاحاتی چون « انفجار دانش » یا « انفجار اطلاعات» کم و بیش آشنا هستیم. این پدیده ، واقعیت بزرگی است که منشاء تحولات و حتی انقلابی عظیم در عرصه حیات بشری گردیده است(شاهنگیان، ۱۳۶۹). نا گفته پیداست که حجم وسیع تر اطلاعات باید منجر به عملکرد بهینه تر، هوشمندانه تر و با سرعت بیشتر گردد. مقاله حاضر به بحث پیرامون چالش ها و تنگناهای موجود در مدیریت اطلاعات با رویکردی بر اطلاعات تحت وب می پردازد.

تعریف مدیریت اطلاعات

واژه مدیریت اطلاعات در رشته ها و زمینه های مختلف علمی به کار برده شده است. از جمله در علوم کامپیوتر، بازرگانی، مدیریت و کتابداری و اطلاع رسانی. در این مقاله تاکید ما بر جنبه هایی از مدیریت اطلاعات است که در علوم کتابداری و اطلاع رسانی مطرح است. در این علم مدیریت اطلاعات، موضوعی نسبتا نو ظهور می باشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود. در کتابداری و اطلاع رسانی، مدیریت اطلاعات به معنی توانایی در جمع آوری، نگهداری، بازیابی، اشاعه و در دسترس ساختن اطلاعات درست، در مکان و زمان مناسب، برای افراد شایسته با کمترین هزینه، در بهترین محمل اطلاعاتی برای به کار گیری در تصمیم گیری، می باشد. ظهور اینترنت و مجراهای اطلاعاتی آنلاین، مدیریت اطلاعات را با چالش ها و تنگناهایی مواجه ساخته است به بخش هایی از آن اشاره می کنیم.

مهم ترین تنگنا : اضافه بار اطلاعات

امروزه یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه مدیریت اطلاعات ، مسئله ای است که از آن به عنوان  “اضافه بار اطلاعات” یاد می شود. اضافه باراطلاعات که با ظهور اینترنت اهمیت آن دو چندان شد به باز یابی بیش از اندازه اطلاعات یا بازیابی اطلاعات ناخواسته مربوط می شود. لغت نامه آنلاین کتابداری و اطلاع رسانی () اضافه بار اطلاعات را چنین تعریف می کند : شرایطی که اطلاعات بیش از اندازه برای موضوعی در اختیار باشد که این حالت عموما درجستجوی آنلاین اتفاق می افتد، مخصوصا اگر پرسش در غالب واژه هایی کلی بیان شود.

         واژه اضافه بار اطلاعات اولین بار توسط الوین تافلر در کتاب « شوک آینده» به کار برده شد و به مرور به یکی از مباحث مطرح در زمینه بازیابی اطلاعات- مخصوصا اطلاعات تحت وب- تبدیل شد. مطالعه در این زمینه مستلزم  شناخت منابع اطلاعاتی مختلف و تعیین محل  آنها در مخزنی نا منظم به نام اینترنت، ابزار های مناسب برای این کار و درک  تفاوت این ابزارها و نیز نحوه استفاده از آنها می باشد. البته هنوز برای بسیاری این سوال مطرح است که آیا مشکل اصلی مدیریت اطلاعات اضافه بار آن است ؟ شاید بهتر باشد مشکل را کثرت کانال های اطلاعاتی وارتباطی بنامیم .چرا که بر خلاف دوران گذشته تکنولوژی های جدید «جایگزین» نمی شوند بلکه به گروه رسانه های موجود «اضافه» می شوند (Gilster 1997) .


جهت دانلود متن کامل مقاله چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات، دانلود مقاله چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات، مقاله در مورد چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات، تحقیق در مورد چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات، تحقیق چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات،
لینک های مرتبط :

مقاله نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه  شامل 30صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

چکیده

محیط متحول و متغیرسازمانها در عصر کنونی، مدیریت را بر آن می دارد تا هر چه بیشتر و بهتر در جهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان و حفظ موقعیت و گسترش آن بر آید. این امر نیز مستلزم این است که مدیریت سا زمان، اولویت مهمی را برای مدیریت دانایی در نظر بگیرد. در حقیقت می توان گفت که دانش و مدیریت آن برای همه شرکتهایی که خواهان ارتقاء و پیشرفت هستند، به عنوان یک نیاز استراتژیک مطرح می شود. مدیریت دانایی با تغییر شکل مدام اهداف، رسالتها، مقاصد، فرایندها و با ارائه نوآوری ها، سا زمان را پویا و متحول می سازد. در چنین وضعی آنچه بیشتر از سایر بخش های سازمانی درگیر تغییرات سریع دنیای کنونی می شود، بی شک و احدهای تحقیق و توسعه خواهند بود و آنها هستند که به عنوان قلب تپنده سازمان بازمینه سازی و ایجاد فضای مناسب در برانگیختن و بروز خلا قیت و نوآوری سازمانی، ادامه حیات را در این جامعه به سرعت متغیر، میسر می سازند.

در مقاله حاضر ضمن تشریح خصوصیات، ویژگیها و چا لشهای نسل پنجم تحقیق و توسعه که در واقع دانش، جزء لاینفک و سرمایه اصلی آن به حساب می آید، به بیان نقش مدیریت دا نایی در ایجاد مدیریت خلاقیت و نوآور در مراکز تحقیق و توسعه در عصر اطلاعات و جامعه دانایی محور پرداخته می شود. در ادامه بر اساس بررسیها و جمع آوری آخرین یافته های مطالعات جهانی در زمینه اثرات مدیریت دانایی بر ایجاد خلاقیت سازمانی، مدل مدیریت دانش در سازمانهای تحقیق و توسعه بر مبنای ایجاد نوآوری، طراحی و ارائه شده است. نتایج حاصل می تواند به روشنی بیانگر نقاط قوت مدیریت دانایی در بروز خلاقیت و نوآوری و در نتیجه ایجاد مزیتهایی رقابتی در سازمانها و واحدهای تحقیق و توسعه باشد.

مقدمه

سازمانهای امروزی به منظور دستیابی و حفظ مزایای رقابتی‌شان پی در پی در تلاشند شایستگیهای کلیدی و بنیادی خود را ارتقا دهند. این چنین تلاشی به صورت اجتناب ناپذیر، بخشهای صنعتی را وادار ساخته تا دوره حیات محصولات خود را کوتاه نمایند. این رویه سبب شده، صنایع با توجه به تغییرات سریع و عدم اطمینان ذاتی محیط از یک سو و تقاضای روزافزون از سوی دیگر، با توسعه مداوم قابلیتهای واحد تحقیق و توسعه از طریق افزایش خلاقیتها و ایجاد نوآوری، رابطه ای تنگاتنگ بر قرار نمایند. ماهیت ارزشمند و اثربخش تحقیق و توسعه در سازمانها، بسیاری از محققان را بر آن داشته تا مدیریت دانایی را به عنوان عاملی کلیدی جهت باروری و ظهور خلاقیت در سازمانهای تحقیق و توسعه و در نتیجه شکوفایی و حیات سازمان بدانند. هدف نهایی سازمانهای مدیریت دانایی و تحقیق و توسعه، تسهیل در تولید محصولات جدید از طریق ایجاد دانش است. در حالی که اهمیت مدیریت دانایی به وضوح مشخص شده، لیکن لازم است مدل جامعی از عوامل مختلف مرتبط با فعالیتهای تحقیق و توسعه ارائه شود. از این رو به منظور پیاده سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانایی در سازمانهای تحقیق و توسعه، لازم است خصوصیات ویژه فعالیتهای تحقیق و توسعه، مطالعه و در نظر گرفته شوند.

در این مقاله سعی شده با بیان اهمیت مدیریت دانایی به عنوان ابزار خلاقیت، رویکرد منسجم جدیدی به منظور استفاده از آن در سازمانهای تحقیق و توسعه ارائه شود. با این هدف مدل جامع مدیریت دانایی برای سازمانهای تحقیق و توسعه و چگونگی به کارگیری آن در جهت ایجاد خلاقیت و نوآوری ارائه و بحث شده است. مدل مزبور عناصر اصلی مدیریت دانایی را در سازمانهای تحقیق و توسعه با تاکید بر مشخصات کلیدی آن سازمان و در حالی که با سایر عوامل موثر در مدیریت دانایی مرتبط است، به نمایش می گذارد. به منظور ایجاد و برقراری رابطه‌ای قوی و مستحکم بین فعالیتهای مدیریت دانایی و رقابت‌پذیری در سازمان، لازم است به یک سری از عوامل حیاتی با دقت و تاکید بیشتری نگریسته شود، که با توجه به تحقیقات به عمل آمده عواملی مانند ایجاد ماتریس‌های ارزیابی مدیریت دانایی، طراحی الگوهای دانش به منظور امکان مدیریت سازگار با دانش کلیدی سازمان، فعالیتهای متنوع اطلاعاتی گروهی برای ایجاد ایده های معنی‌دار و در نهایت تدوین قوانینی مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت ارضای اشتیاق محققان برای توسعه دید شخصی از جمله این عوامل به حساب می آیند و در مقاله به آن پرداخته شده است

به طور کلی مقاله حاضر با بیان مختصری از تاریخچه تحقیق و توسعه و ویژگیهای نسلهایی که بر آن گذشته با تاکید بر خصوصیات نسل پنجم آن آغاز شده است. آنگاه، عناصر اصلی پیاده سازی مؤثر مدیریت دانایی را با مطالعه ادبیات موضوع استخراج کرده و سپس به منظور توانمند سازی خلاقیت در واحدهای تحقیق و توسعه، مدل جامع مدیریت دانایی ارائه می‌شود. مدل پیشنهادی مذکور مبتنی بر تحقیقات تئوریک و همچنین با استناد به تجربیات شرکتهای موفق جهانی به دست آمده است. سازمانها قادر خواهند بود این مدل را با تجزیه تحلیل بیشتر و با در نظر گرفتن شرایط خاص خود تعمیم و بومی ساخته و در ایجاد خلاقیت و نوآوری در واحد تحقیق و توسعه به کار گیرند

تحقیق و توسعه و ویژگیهای آن

تحقیق و توسعه، مفهومی است که تنها از آغاز سده بیستم به طور جدی مورد توجه و بحث قرار گرفته و پیش از آن، تنها معدودی از موسسات خصوصی، خدماتی را برای صنایع انجام می دادند. قبل از جنگ جهانی دوم فعالیتهای تحقیق و توسعه عمدتاً در صنایع نظامی آمریکا، اروپا و ژاپن، متمرکز بودند. در آن سالها مسائل در دو سطح سازمانی و ملی از طریق ارائه راه حل مناسب و سرمایه‌گذاری بر روی آن حل می شد. در ابتدا مدیریت فعالیتهای تحقیق و توسعه کار پیچیده ای نبود. پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده از طریق سرمایه‌گذاری روی نتایج به دست آمده از فعالیتهای تحقیق و توسعه زمان جنگ، به سرعت پیشرفت کرد؛ به گونه‌ای که به حجم فعالیت های تحقیق و توسعه افزوده شد و در نتیجه بهبود فزایند محصولات را به همراه داشت. تاکید بیشتر بر تکنولوژی های کامپیوتر و مخابرات و فناوری اطلاعات

 اهمیت بخشیدن به ارزش یادگیری و تاکید آن بر تحلیل و به کارگیری عقاید در سراسر سازمان خواهند بود  ۱۹۷۰ و مدل کوپلینگ در اواخر سال ۱۹۷۰ همچنین مدل منسجم راسول در سال ۱۹۸۰ شد. ماهیت پیچیده فرایند خلاقیت و نوآوری توسط نویسندگان مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرهنگ و بستر، نوآوری را با توانایی انجام امری ابتکاری تعریف کرده است که منجر به خلق محصول یا خدمتی جدید شود. به گونه‌ای که این توانایی ممکن است از هوش و استعداد افراد سرچشمه گرفته یا به وسیله آموزش ایجاد شود. خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری و ذهنی است و نوآوری بیشتر جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی عمل خلاقیت است.

جهت  دانلود متن کامل مقاله نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه کلیک نمایید
نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه، دانلود مقاله نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه، تحقیق نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه، مقاله در مورد نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه، تحقیق در مورد نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 16 فروردین 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
مقاله هنر در اسلام شامل  16صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  هنر در اسلام  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

هنر قدیم است به قدمت بشریت- تاریخ هنر ملت ها نموداری از استعدادها و توانایی‌ها و اندیشه ها و پشتکار و پایداری و استقامت آن ها می باشد. آثار مکشوف از طبقات مختلف زمین گویای تمدن گوناگون اوضاع جغرافیایی و تأثیرات مذهب و سیاست و اقتصاد و سیستم حکومت اجتماعی وضع زندگی ویژه ملت ها است.

اسلام در میان اعراب بادیه نشین طلوع کرد که مذهبشان ستاره پرستی و بت پرستی بود. ستارگان در صحرا چراغ راهنمایی کاروانیان بودند و کعبه بت های قبایل نیمه عرب و بومیان که سالی یکبار به پرستش آن ها به کعبه روی می آوردند.

اعراب هنر چندانی نداشتند. هنر عمده آن ها شعر بود که شعرای عهد جاهلیت بر طومار می نوشتند و به در کعبه می آویختند. هنر دیگر آن ها تزیین مایحتاج زندگی: مشک های آب فرش خیمه ها و ساز و برگ اسبان و جهاز شتران بود. هنر اعراب بعد از فتح کشورهای همسایه بخصوص ایران تحت تأثیر قرار گرفت و به شکوفایی خود رسید.


روح هنر اسلامی

گرچه وحدت خود یک حقیقت کاملاً عینی است بنظر انسان یک مفهوم ذهنی و انتزاعی جلوه می کند. این امر فیزیکی دو عامل که از روحیه و طرز تفکر مردم سامی نژاد بر می خیزد علت انتزاعی بودن هنز اسلامی است. اسلام مبتنی بر توحید است و وحدت را نمی توان با هیچ تصویری نمودار ساخت و بیان کرد. لکن به کار بردن تصویر در هنر اسلامی بکلی منع نشده است در هنری که اختصاص به امور دینی ندارد می توان از تصویر استفاده کرد به شرطی که تصویر خداوند و یا صورت پیغمبر اسلام (ص) نباشد. تصویری که سایه می افکند استثنائی جایز است به شرحی که یک تصویر هندسی از حیوانات باشد. چنانکه در آثار معماری قصور و جواهرات و تزیینات دیده می شود. تصویر نباتات و حیوانات بطور کلی جایز است لکن فقط طرح های هندسی گیاهی است که قطعاَ متعلق به هنر دین اسلام است وجود نداشتن تصاویر در مسابقه در مرتبه اول یک هدف منفی دارد و آن از میان برداشتن هرگونه حضوری است که ممکن است در مقابل حضور خداوند جلوه کند و باعث اشتباه و خطا شود به علت نقصی که در هر تمثیل وجود دارد. در مرتبه ثانی وجود نداشتن تصویر یک هدف و غایت مثبت دارد که آن تأکید جنبه تنزیه باریتعالی است بدین معنی که ذات مقدس او را نمی توان با هیچ چیز سنجید. دارویی که این مرض گیجی و اشتباه را علاج می کند حکمت است که هر چیز را در جای خود قرار می دهد. در هنر به کار بردن حکمت یعنی درک این حقیقت که هر اثر هنری باید طبق قوانینی ساخته و پرداخته شود. همچنین معماری اسلامی سعی نمی کند که سنگینی طبیعی سنگ را با نشان دادن یک حرکت صعودی در سنگ مرتفع سازد چنانچه در معماری گوتیک متداول است. اعتدال بی حرکت مستلزم عدم حرکت است لکن در معماری اسلامی ماده سنگین و بی شکل با حکاکی طرح های تزیینی زخرفی و اسلیمی و حجاری به اشکال مقرنس و مشبک سبکی شبیه به اشیاء حاکی ماوراء یافته است و بدین وسیله نور بر هزار جهت تابیده و سنگ و گچ را مبدل به یک جوهر قیمتی می سازد. این امر ثابت می کند که غیبت هنر اسلامی یعنی وجود نداشتن هرگونه میل ذهنی و درونی یا انگیزه احساسات باطنی هیچ رابطه ای با روش استدلالی حرف یا راسیونالیزم ندارد و راسیونالیسم چیست مگر محدود کردن عقل به حدود بشری؟ و همین محدودیت است که در معماری رنسانس و تعبیر درونی و زنده که در آن دوره از معماری شده است نمودار است و طبق آن سنگ را به نحوی بکار می بردند که انکار دارای برخی خصایص بشری و روانی است. همچنین مطابق با قول استادان اسلامی که مؤید این امر است می‌توان گفت که هنر عبارتست از ساختن و پرداختن اشیاء مطابق با طبیعت و فطرت آن‌ها که بالقوه زیبا است چون از دست خداوند آمده است هنر یعنی ماده را شرافت و اصالت بخشیدن. این قوانین بخوبی در هنر معماری اسلامی مشهود است به عنوان مثال مسجد دورة اول اسلام که یک تالار بزرگ نماز با یک سقف عریض مسطح است که به وسیله یک عده ستون هائی که واقعاً مانند یک نخلستان است نگاه داشته شده است انسان را به یاد محیط صحرا گردان می اندازد. در هر سرزمینی که اسلام انواع قلبی معماری را در خود جذب کرد مانند امپراطوری بیزانس (روم) و ایران و هندوستان صور و اشکال موجود بسوی دقت بیشتر هندسی توسعه یافت. این امر بصورت کیفی است و بدون شک در هندوستان است که شدیدترین تضاد بین معماری محلی و معماری اسلامی در معماری هند در عین حال که خشن و پیچیده است ساده و غنی است مانند یک کوه مقدس پر از غارهای مخفی در حالی که معماری اسلامی تمایل به روشنی و وضوح و اعتدال و متانت است.[۱]


هنر در نخستین سال های اسلام

نخستین شکوفایی هنر اسلامی در دمشق که امروزه سوریه نامیده می شود بود که این شهر در آن زمان پایتخت نیز بود. دور نخستین نام خود را از اولین سلسله اسلامی یعنی حامی خویش «اموی» گرفت. این وضع تا حدود سال ۷۵۰ میلادی که پایخت از سوریه به بین النهرین منتقل شد سلسله ای جدید بنام عباسی به قدرت رسید ادامه داشت و از آن پس با حمایت خفای شرقی سبکی نوین بسرعت رو به تکامل گذاشت. در حال حاضر ما از هنر فلزکاری، نساجی و تذهیب کاری آن زمان عملاً هیچ اطلاعی نداریم اما با توجه به ظروف سفالین سوای ظروف بدون لعاب که صرفاَ جنبه استفاده عمومی داشته، قوانین فقط کوزه های نسبتاً بزرگ با پوشش  لعابی قلیای آبی، سبز را که ابتدا به وسیله پارتی ها به وجود آمده بود به دوران اموی ها نسبت دهیم. موقعیت معماری به دلیل به جای ماندن بناهای مذهبی و غیر مذهبی متفاوت است مهمترین این بناها قبه الصفحه، مسجد الاقصی در اورشلیم، مسجد اعظم دمشق چند شهرک و دژ و شمار زیادی کاخ واقع در حاشیه صحرا است که پسرانشان آن ها را بنا کرده اند.


جهت دانلود متن کامل مقاله هنر در اسلام کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله هنر در اسلام، دانلود مقاله هنر در اسلام، مقاله در مورد هنر در اسلام، تحقیق در مورد هنر در اسلام، تحقیق هنر در اسلام،
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 6 )    1   2   3   4   5   6   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نگار موسوی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :